search
menu_open
Cập nhật ngày: 17/01/2023 lúc 2:47:58 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2023
THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2023
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đề xuất, đặt hàng, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.
Các bài khác:
    << < 1 2 3 4 5 > >>