search
menu_open
Cập nhật ngày: 06/12/2022 lúc 11:08:44 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Kết luận thanh tra về đo lường tại các doanh nghiệp
Xét Báo cáo Kết quả thanh tra ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 354/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường đối với cơ sở sử dụng taximet, tại Kết luận số 2366/KL-SKHCN ngày 16/12/2022, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận thanh tra về đo lường tại các doanh nghiệp được phê duyệt theo quyết định 354/QĐ-SKHCN.
Tập tin đính kèm:
Các bài khác:
    << < 1 2 3 4 5 > >>