search
menu_open
Cập nhật ngày: 06/12/2022 lúc 11:00:02 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Cổng kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 15/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 229/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Cổng kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác Cổng kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Cổng kết nối CSDLQG tại Huế). Đối tượng áp dụng là với các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN), nhà khoa học, người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia quản lý, vận hành và khai thác Cổng kết nối CSDLQG tại Huế.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau: Cơ sở dữ liệu về Tổ chức KH&CN; Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ KH&CN; Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; Cơ sở dữ liệu Thống kê KH&CN; Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; Cơ sở dữ liệu Thông tin về KH&CN trong khu vực và trên thế giới; Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp KH&CN; Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ; Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Theo đó, thông tin từ CSDLQG về KH&CN là nguồn thông tin chính thức phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách về KH&CN của quốc gia, bộ, ngành và địa phương, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về nguyên tắc về quản lý, khai thác và sử dụng Cổng kết nối CSDLQG tại Huế:

- CSDLQG về KH&CN được xây dựng, quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Việc cập nhật, khai thác và sử dụng CSDLQG về KH&CN phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài, đúng mục đích, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu.

- Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về KH&CN phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cơ quan vận hành Cổng kết nối CSDLQG tại Huế triển khai cung cấp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Cổng kết nối CSDLQG tại Huế phải bảo đảm an toàn, an ninh bảo mật thông tin, không được phát tán, chia sẻ dưới mọi hình thức các tài liệu khai thác từ Cổng và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động trên tài khoản truy cập của mình.

- Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật.

Chi biết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các bài khác:
    << < 1 2 3 4 5 > >>